Weet wat je kiest met betrekking tot kunst en cultuur in de Hoeksche Waard!

Het Cultuurdebat is inmiddels achter de rug. En wat blijkt? Eenieder is het erover eens: Kunst en Cultuur doen ertoe in de Hoeksche Waard!

Maar waar staan de politieke partijen nu eigenlijk voor, als het gaat om kunst en cultuur?

Tot aan de verkiezingen geven wij vanuit de uitslag van het cultuurdebat en van wat de verschillende partijen zelf in hun partijprogramma hebben opgenomen, een inkijkje. Vandaag het eerste deel van Kies Cultureel.

KIES CULTUREEL 1 – algehele visie cultuur per partij

CDA
* Verkiezingskrant: Een bloeiend verenigingsleven.
* Vanuit het Cultuurdebat: Het CDA wil zelf met de culturele sector in gesprek over wat zij belangrijk vinden. En er moet een integraal cultuurbeleid komen dat samen wordt geschreven.
* Partijprogramma: In de visie van het CDA zijn scholen, stichtingen, verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties het cement van de samenleving. Het CDA wil het verbindend vermogen van deze organisaties graag verbeteren. Daartoe willen we graag naar een meer ‘activerend subsidiesysteem’. In een activerend subsidiesysteem worden de inspanningen van individuen en organisaties beloond om activiteiten te organiseren, die een meerwaarde hebben voor de eigen vereniging of de samenleving. Het CDA gaat voor gezonde, vitale kernen. Maar vitaliteit heeft in de eerste plaats te maken met activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten, zoals bij dorpsfestiviteiten en in verenigingsleven, maar ook gewoon op school, straat of in de winkel. Pas in de tweede plaats gaat het over de plek of het gebouw waar die activiteiten moeten plaatsvinden: de accommodaties.

ChristenUnie
* Verkiezingskrant: Subsidie cultuur ondersteuning mensen met een klein inkomen.
* Partijprogramma: De ChristenUnie vindt het belangrijk dat in elk dorp het verenigingsleven in stand wordt gehouden, mede door het in standhouden van verenigingsgebouwen. Het verenigingsleven in de dorpen is enorm belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. De gemeente heeft hierin een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol. Aan de wensen van de inwoners moet zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden. Regelgeving mag kleinschalige evenementen niet in de weg staan. Cultuur is een breed begrip maar kan in de Hoeksche Waard op de nodige aandacht van de ChristenUnie rekenen. Aandacht voor cultuur geeft verdieping aan het menselijk bestaan. Zowel in de vorm van het verleden als in het heden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen zich kunnen uitdrukken in muziek, zang, dans en creativiteit. De Hoeksche Waard bezit veel cultureel erfgoed. De kennis en het behoud hiervan is voor de ChristenUnie belangrijk. Hiermee zijn we bewust van de omgeving waarin we wonen en hoe deze tot stand is gekomen. Dit uit zich in een grote diversiteit zoals het landschap, dialect, rijks- en gemeentelijke monumenten, industrieel erfgoed, molens, verhalen enzovoort.
* Vanuit het Cultuurdebat: Cultuureducatie is de basis, besteed dus geld aan de scholen, vindt de Christen Unie. Het is essentieel dat kunst en cultuur gratis wordt voor minima. Er moet meer contact komen met de cultuursector: wat heeft de sector nodig?

Cromstrijen 98
* Verkiezingskrant: geen punten
* Vanuit het Cultuurdebat: Niet aanwezig.
* Partijprogramma: De visie van Cromstrijen 98 luidt als volgt:
De gemeente Hoeksche Waard is een prachtige groene gemeente met vitale dorpskernen die ieder hun eigen cultuur en identiteit hebben. De sterke kanten van de verschillende dorpen willen we versterken en behouden. Cultuur dient als een bindend element en zorgt voor een eigen identiteit. Het behoud van ons historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij o.a. aan het streekmuseum, Tiengemeten, Hoekschewaards landschap, Fort Buitensluis. Ondersteunen van de “Hoeksche Waard Pas” biedt mogelijkheden om ons meer te promoten en bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij de eigen inwoners, die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.
Verenigingen hebben een belangrijke functie in het dorpsleven, echter er zijn grenzen aan in hoeverre de gemeente dit financieel moet ondersteunen. Subsidie heeft daarbij altijd een aanvullend karakter.
Om verenigingen te ondersteunen en op eigen benen te laten staan, gaat Cromstrijen 98 niet voor een kwantitatieve maar een kwalitatieve aanpak. Maatschappelijk belang, oftewel de toegevoegde maatschappelijke waarde, is leidend voor de subsidie. Je zou kunnen denken aan een Fonds Maatschappelijke Activiteiten. Hierbij is niet simpelweg het bestaan, maar het ontplooien van activiteiten met een meerwaarde, de basis voor subsidie. Op het gebied van muziekonderwijs zien wij nadrukkelijk een rol voor het basisonderwijs. Muziekverenigingen zouden meer de samenwerking moeten zoeken met scholen en de buitenschoolse opvang om kinderen op een vroege leeftijd met muziek kennis te laten maken. Deze koppeling zou samen kunnen hangen met een financiële impuls voor de verenigingen.

D66
* Verkiezingskrant: D66 gaat voor een multicultureel theater.
* Partijprogramma: D66 geeft aan: “Kunst en cultuur zijn het investeren waard: het is tijd voor écht cultuurbeleid”
Kunst en cultuur verbinden mensen en verrijken ons leven en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het eiland. De Hoeksche Waard kent tal van verenigingen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Denk daarbij aan dans, zang, toneel, schilderen, fotografie, kunstenaars. Verenigingen drijven op de inzet van vrijwilligers en zorgen voor sociale samenhang. Zij vormen het cement binnen onze samenleving. Een breed cultuuraanbod zorgt ook voor een aantrekkelijk eiland om op te wonen. Veel politieke partijen willen niet of nauwelijks investeren in cultuur, maar wij willen juist een actief beleid voeren om verenigingen, kunstenaars en hun aanbod te ondersteunen. Het aanbod is nog versnipperd en het is voor verenigingen soms lastig om voldoende vrijwilligers te behouden. Krachten moeten daarom gebundeld worden. De bibliotheek en het Platform voor Kunst en Cultuur kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast willen wij een Cultuurfonds met een jaarlijkse omvang van 1 miljoen euro. Dit fonds is bedoeld om nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren aan een hechtere samenleving in de dorpen en buurschappen éénmalig te ondersteunen. Naast ontspanning draagt cultuur ook bij aan de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en helpt het bij mensen met dementie. Daarom willen wij cultuureducatie en de toegankelijkheid waarborgen. Musea, historische plekken en gebouwen gaan we versterken. Wij pleiten al jaren voor een theater op ons eiland en wat ons betreft is nu het moment daar om te investeren. Daarbij gaan we voor een multifunctionele voorziening op een aantrekkelijke locatie met horeca in de buurt, die zowel geschikt is voor onze verenigingen als voor professionele producties.
* Vanuit het Cultuurdebat: D66 wil per inwoner meer geld uit geven voor kunst en cultuur, want cultuur is ons zijn. Dat is nu veel minder dan landelijk. Verder gaan ze voor het oprichten van een cultuurfonds in samenwerking met de ondernemers. Kortom: Er moet een integraal cultuurbeleid komen dat we met elkaar gaan maken.

Groen Links
* Verkiezingskrant: geen punten
* Partijprogramma:
Bij een open gemeente hoort een breed hedendaags cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst draagt ook bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Uitbreiding van het kunst en cultuuraanbod in de Hoeksche Waard kan rekenen op steun van GroenLinks, of het nu gaat om een nieuw museum, een klein theater of een muziekfestival.
* Vanuit het Cultuurdebat: Groen Links vindt dat kunst en cultuur laagdrempeliger moet worden. Subsidies voor kunst en cultuur moeten gelijkgetrokken worden aan die van sport.

Hart voor alle kernen
* Verkiezingskrant: geen punten
* Partijprogramma: Hart voor alle kernen wil korte lijnen tussen inwoners en bestuur. In elke kern komt/is een dorpshuis/huiskamer. In dit gebouw kunnen inwoners samenkomen en (tegen kostprijs) koffie/thee drinken. Hier kunnen ook asielzoekers terecht die bijvoorbeeld Nederlands willen leren, een breiclubje, biljartclub noem het maar op, dit kunnen de inwoners zelf invullen. Als een ondernemer dit wil komt er een theater/bioscoop/ zalencomplex, liefst bij het busstation vanwege de bereikbaarheid. Historische panden/musea worden behouden. Cultuur is belangrijk. We hebben een goed aanbod van boeken/kunst/cultuur/muziek/sport evenementen, dat moet zo blijven. Verenigingen in kernen blijven in de kernen; Hart voor alle kernen wil ze niet gaan dwingen tot fusies.
* Vanuit het Cultuurdebat: Hart voor alle kernen maakt zich sterk voor de minder bedeelden en kwetsbare doelgroepen en vindt dat er gezamenlijk een cultuurbeleid moet worden gemaakt. Ook denkt de partij dat er met het vormen van 1 gemeente allerlei accommodaties leeg komen te staan, die kunnen worden ingezet voor de kunst en cultuur.

Lokalen HW
* Verkiezingskrant: staan niet in de krant.
* Partijprogramma:
Sport, Kunst en Cultuur moet worden gepromoot onder jong en oud, omdat het zorgt voor ontspanning en energie geeft voor creativiteit. De activiteiten die door (sport) verenigingen in uw dorp worden georganiseerd zijn van invloed op uw woongenot. De wijze van wonen en de wijze waarop dorpsbewoners en verenigingen actief met elkaar omgaan, bepalen mede de cultuur van het dorp of buurt. Die lokale sfeer willen we versterken door de verenigingen met hun vele vrijwilligers te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. Ons speerpunt is dan ook: Belangen van inwoners, dus die van u, zijn voor ons leidend.
* Vanuit het Cultuurdebat: Lokalen HW vindt dat geld geven aan de cultuursector niet voldoende is. Er moet worden gekeken of clubs samen kunnen gaan werken. Niet alleen de club moet er iets aan hebben maar ook de mensen er omheen. Ook vinden ze dat als er een cultuurbeleid wordt gemaakt, de begroting moet worden aangepast.

Onafhankelijk HW
* Verkiezingskrant: geen punten
* Partijprogramma: onbekend
* Vanuit het Cultuurdebat: Er is een transitie van cultureel naar multicultureel en het culturele veld wordt uitgenodigd om de verschillende culturen hier houvast te bieden door kunst en cultuur.

Progressief HW
* Verkiezingskrant: geen punten
* Partijprogramma:
PHW vindt dat kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar moeten zijn voor iedereen die ervan wil genieten. Ontplooiing, ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting moeten de pijlers vormen van kunst en cultuur. Deze dragen bij tot plezier, samenhang, gezondheid, meedoen, het creëren van kansen en de aantrekkelijkheid van ons Hoeksche Waard.
Daarom zetten wij als Progressief HW in op:
– Het organiseren van verschillende festivals.
– Het investeren in het onderwijs dat betrekking heeft op kunst en cultuur
– De open ruimtes beschikbaar stellen voor kunst en cultuur
– Het organiseren van kunstexposities in de ‘gemeentehuizen’
– Ondersteuning van Dok C en kunstenaarskringen.
* Vanuit het Cultuurdebat: Progressief HW gaat voor verbinding en inclusie. Daarbij vinden zij dat zowel sport als cultuur een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

PVDA
* Verkiezingskrant: Een sterk verenigingsleven en een pluriform aanbod van kunst en cultuur.
* Partijprogramma:
Kunst en cultuur is meer dan alleen maar franje. Zij vormen een essentieel onderdeel van onze samenleving. Mensen ontlenen er veel plezier aan en betekenis. PVDA wil kunstenaars en ondernemers stimuleren bijvoorbeeld met het organiseren van festivals. Om te komen tot een levendig kunst en cultuur klimaat wil de PVDA broedplaatsen ondersteunen waar bewoners, kunstenaars en culturele ondernemers elkaar ontmoeten en ideeën en initiatieven kunnen ontstaan.
Ook wil de PVDA muziekonderwijs en andere vormen van onderwijs op het gebied van kunst en cultuur versterken. De bibliotheek is een belangrijke voorziening. Daar kunnen mensen kennis maken met de aspecten van onze samenleving. De PVDA is voor een brede en bereikbare bibliotheek.
Verder wil de PVDA een Hoeksche Waard pas ontwikkelen, een variant op de Rotterdam pas die mensen in staat stelt om voorzieningen te bezoeken. Dit kan de economie stimuleren.
* Vanuit het Cultuurdebat: De PVDA wil dat ongeacht je afkomst eenieder moet kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Het is verbeelding en schoonheid en iedereen heeft er recht op. De cultuursector is volgens hen heel vitaal gebleken, ook na alle bezuinigingen. Maar ze vinden ook dat er geld bij moet (met onderbouwing van een visie die tot stand komt door de mensen zelf); de gemeente moet ruimhartiger financieren. Bestaande verenigingen en organisaties maar ook nieuwe initiatieven.

Hoeksche Waardse Senioren partij
* Verkiezingskrant: Ondersteuning verenigingen.
* Partijprogramma:
De HWSP wil graag meedenken over de realisatie van een multifunctioneel centrum voor allerlei regionale activiteiten met een theater/bioscoop. Uitgangspunt moet een voor iedereen goed bereikbare voorziening zijn (OV en parkeren), die in principe zelfstandig draait.
Individuele initiatieven op het gebied van cultuur dienen beoordeeld te worden op draagvlak in de samenleving en kunnen bij aanvang eventueel rekenen op een startondersteuning vanuit de gemeente. Cultuur is overal maar blijft niet vanzelfsprekend aanwezig. Zonder aandacht verdwijnt de kennis over vroeger.
Hiertoe dienen de organisaties die zich hiermee bezighouden zoals musea, archeologische verenigingen en historische kringen ondersteund te worden zodat zij in staat zijn de inwoners te laten zien hoe het was. Scholen dienen dit onderwerp in hun lesprogramma op te nemen en de musea te bezoeken.
* Vanuit het Cultuurdebat: De senioren partij vindt dat in elke kern een dorpshuis moet zijn. Tevens oppert zij om te zoeken naar specialisten die de gemeente kunnen adviseren.

SGP
* Verkiezingskrant:
Ruimte voor creatieve plannen van inwoners.
* Partijprogramma: De SGP stimuleert de burgerparticipatie door bijvoorbeeld dorpsverenigingen of alternatieven als ”Buurt Bestuurt”. De gemeente faciliteert deze platforms en betrekt hun plannen en ideeën bij de beleidsvorming en -uitvoering. Die “coöperatie” kan ook per project of thema vormgegeven worden. De overheid moet niet direct denken in structuren en kaders opleggen, maar loslaten en burgers met burgers in de samenleving mooie dingen laten doen. Verder staat het eiland bekend als grootschalig landbouwgebied. Hierbij passen het cultuurhistorische landschap en de bebouwing. Voor de SGP is het noodzakelijk dat de bouwwerken en het landschap met een cultuurhistorische waarde worden beschermd. De SGP is voorstander van een cultuurhistorisch bestemmingsplan. Het moet de intentie van de gemeente zijn om eigenaren te inspireren om bij hun plannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden, zodat het niet alleen om gebouwen gaat, maar ook om landschappelijke structuren zoals de dijken, kreken, paden en beplantingen. Cultuurhistorie is nauw verbonden met recreatie in de Hoeksche Waard. Daarom hecht de SGP grote waarde aan cultuurhistorie zodat de inwoners en toeristen hiervan blijvend kunnen genieten.
* Vanuit het Cultuurdebat: Niet aanwezig.

VVD
* Verkiezingskrant: geen punten.
* Partijprogramma: De VVD staat achter een theater of bioscoop in de Hoeksche Waard, mits het zonder subsidie kan worden gerealiseerd. Verder vinden zij muziek- en cultuuronderwijs geen gemeentelijke taak. De scholen pakken dit samen met de ouders op. Subsidies voor sport, kunst en cultuur zijn er alleen voor specifieke doelgroepen zoals minderjarigen, AOW- gerechtigden en mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.
* Vanuit het Cultuurdebat: Niet aanwezig.

Comments are closed.