Aukje Bolle, directeur-bestuurder van het Kunstgebouw, stuurde onderstaande brief aan de cultuursector van de gemeente Hoeksche Waard:

Beste allen,

De cultuursector heeft flinke te lijden onder de coronacrisis, net als veel andere sectoren.

Er is een groot aantal steunmogelijkheden voor cultuur. De mogelijkheden zijn echter niet gelijk verdeeld. Wij zien dat veel instellingen in kleine en middelgrote gemeenten het zwaar hebben. Zij zijn meer afhankelijk van publieksinkomsten dan de rijks-gefinancierde instellingen. En juist zij hebben een belangrijke functie, soms als enige theater enig museum in de regio.

Behoud van cultuurinstellingen in de regio is van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de provincie, en voor de weerbaarheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van de provincie.

Samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland zette Kunstgebouw zich daarom eerder dit jaar al in om de provincie aan te sporen om Zuid-Hollandse kleine en middelgrote gemeenten met een noodpakket financieel te ondersteunen, zodat de gemeenten de regionale cultuurinstellingen kunnen ondersteunen. En met succes.

In het verlengde daarvan wijs ik u, wellicht ten overvloede, graag op het volgende:

Minister Van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de 414 miljoen euro aan coronasteun voor de culturele sector uitgewerkt. Onderdeel van dit tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen.

Bovenop die 150 miljoen euro komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.

Dat geld ontvangen de gemeenten al met de decembercirculaire.

Met deze middelen kunt u de instellingen in uw gemeente financiële steun bieden en hen zo door de crisis heen loodsen.

Daarnaast ondersteunt de minister het kickstart cultuurfonds https://kickstartcultuurfonds.nl/

In januari is er een nieuwe aanvraagronde waar de cultuurinstellingen in uw gemeente gebruik van kunnen maken.

Kunstgebouw staat uw gemeente of de cultuurinstellingen in uw gemeente indien gewenst graag bij met advies en ondersteuning bij het zoeken van oplossingen voor de problemen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Hartelijke groet,

Aukje Bolle

Comments are closed.